گروه علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع


 

  

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رزومه
1 دكتر احمد فغانی عضو هیئت علمی استادیار رزومه
2 دکتر علی یحیایی عضو هیئت علمی استادیار رزومه
3 دکتر یعقوب تابش عضو هیئت علمی استادیار رزومه
4 دکتر علیرضا اشتری تفرشی عضو هیئت علمی استادیار رزومه
5 محمد مصطفایی مدیر گروه استادیار رزومه
6 دکتر زینب امیدیان عضو هیئت علمی استادیار رزومه