گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی


ردیف نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رزومه
1 دكتر سیدجواد خاتمی عضو هیئت علمی استادیار  رزومه
2 دكتر ناصر سلمانی ایزدی
مدیر گروه استادیار رزومه
3 دكتر فاطمه رجایی عضو هیئت علمی استادیار  رزومه
4 دکتر موسی زرقی عضو هیئت علمی استادیار رزومه