گروه فلسفه و حکمت اسلامی


ردیف نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رزومه
1 دكتر محمد کاظم علوی  رئیس دانشکده استادیار رزومه
2 آقای محمد باقری سبزوار عضو هیئت علمی استادیار  رزومه
3 دكتر حسن صیانتی معاون فرهنگی-دانشجویی
استادیار رزومه
4 دکتر محمدرضا ارشادی نیا مدیر گروه دانشیار رزومه