گروه معارف اسلامی

 
 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رزومه
1 دكتر احمد رزمخواه عضو هیئت علمی استادیار  رزومه
2 دکتر رضا کشاورز مدیر گروه استادیار رزومه
3 دكتر سمیه خاتمی عضو هیئت علمی استادیار رزومه           cv
4 دکتر سید الوالفضل موسوی عضو هیئت علمی استادیار فاقد رزومه
5 دکتر روح اله زینلی عضو هیئت علمی استادیار رزومه
6 دکتر فاطمه موجدی پارسا عضو هیئت علمی مربی رزومه