برنامه درسی فلسفه اسلامی مقطع کارشناسی ارشد  گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

نیم‌سال اول

شماره نام درس واحد تخصصی/پیش‌نیاز منبع
262001 زبان انگلیسی تخصصی 2 تخصصی The encyclopedia of Islam, The encyclopedia of Philosophy
262002 منطق قدیم (ارسطویی) 2 تخصصی الاشارات و التنبیهات
262003 حکمت مشاء 1 2 تخصصی الاشارات و التنبیهات
262004 حکمت اشراق 1 2 تخصصی از مصنفات شیخ اشراق
262005 حکمت متعالیه 1 2 تخصصی الشواهد الربوبیه، شرح منظومه
151 روش تحقیق 2 پیش‌نیاز روش تحقیق در علوم اسلامی
262029 متون کلامی عقلی 2 پیش‌نیاز تمهیدالاصول، شرح مواقف، …

نیم‌سال دوم

شماره نام درس واحد تخصصی/پیش‌نیاز منبع
262006 کلام معتزله و اشاعره و امامیه 1 2 تخصصی اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، مقالات الاسلامیین..
262012 حکمت مشاء 2 2 تخصصی الشفا، النجاه، دانشنامه علائی، الاشارات و التنبیهات
262013 حکمت اشراق 2 2 تخصصی حکمه‌الاشراق مقاله اولی، از مصنفات شیخ اشراق
262009 حکمت متعالیه 2 2 تخصصی الاسفار، الشواهد الربوبیه، …
262014 منطق جدید 2 تخصصی درآمدی به منطق جدید
262028 متون کلامی نقلی 2 پیش‌نیاز شروح نهج‌البلاغه، الاحتجاج طبرسی، شرح اصول کافی، …
262030 فلسفه غرب 2 پیش‌نیاز تاریخ فلسفه کاپلستون، سیرحکمت در اروپا
زمان انتخاب موضوع پایان‌نامه و ارائه‌ی طرح تحقیق: نیمسال دوم

نیم‌سال سوم

شماره نام درس واحد تخصصی/پیش‌نیاز منبع
262007 استنباط‌های فلسفی از قرآن و حدیث 2 تخصصی تفاسیر مهم کلامی و فلسفی
262008 مبانی فلسفی علم کلام 2 تخصصی تجرید الاعتقاد، شرح المقاصد، …
262010 حکمت متعالیه 3 2 تخصصی الاسفار، الشواهد الربوبیه، …
262011 حکمت متعالیه 4 2 تخصصی الاسفار، الشواهد الربوبیه، …
  فلسفه سیاسی در بیان حکما 2 پیش‌نیاز الشواهد الربوبیه (مشهد پنجم)، المشاعر، نمط نهم اشارات، اسرارالحکم

نیم‌سال چهارم   نیم‌سال پنجم
شماره نام درس واحد شماره نام درس واحد
262015 پایان‌نامه 4 262999 تمدید پایان‌نامه 4
دانشجویانی می‌توانند واحد پایان‌‌نامه را انتخاب کنند که موضوع آن‌ مصوب باشد. افزایش سنوات تا دو نیمسال؛ در نیمسال اول رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه