نشست علمی نقش فضای مجازی در آموزش فلسفه برای کودکان در تالار اسرار دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

نشست علمی نقش فضای مجازی در آموزش فلسفه برای کودکان در تالار اسرار دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ 30 بهمن 1397 برگزار شد.