نشست علمی نقش فضای مجازی در آموزش فلسفه برای کودکان در تالار اسرار دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ 30 بهمن 1397 برگزار شد.