سخنرانی ” ادبیات تطبیقی و سایه هیمنه فرهنگ غرب” در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

دانشکده الهیات و معارف اسلامی به همت انجمن علمی گروه عربی برگزار کرد:
سخنرانی مدیر گروه عربی دانشگاه کوفه دکتر علی خلف کاطع با عنوان” ادبیات تطبیقی و سایه هیمنه فرهنگی غرب”
یکشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۰ تالار دانشکده ادبیات دانشگاه حکیم سبزواری