دانشکده الهیات و معارف اسلامی به همت انجمن علمی گروه عربی برگزار کرد:
سخنرانی مدیر گروه عربی دانشگاه کوفه دکتر علی خلف کاطع با عنوان” ادبیات تطبیقی و سایه هیمنه فرهنگی غرب”
یکشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۰ تالار دانشکده ادبیات دانشگاه حکیم سبزواری