نشست تخصصی دریچه ای به اهداف دانشگاه با تأکید بر کتاب “نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد” برگزار شد

نشست تخصصی دریچه ای به اهداف دانشگاه با تأکید بر کتاب “نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد”  در تالار اسرار دانشکده الهیات  با ارائه دکتر سید محمد علوی و حضور دکتر فرزانه، دکتر محمد باقری، دکتر قربانپور و دکتر حسین قدرتی برگزار شد.