نشست تخصصی دریچه ای به اهداف دانشگاه با تأکید بر کتاب “نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد”  در تالار اسرار دانشکده الهیات  با ارائه دکتر سید محمد علوی و حضور دکتر فرزانه، دکتر محمد باقری، دکتر قربانپور و دکتر حسین قدرتی برگزار شد.