به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری نشست ” علم و آموزش در خدمت به جامعه با تأکید بر آراء شهید مطهری” به همت دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری و بنیاد شهید مطهری با حضور اساتید و دانشجویان  در روز سه شنبه 10 اردیبهشت 1398، ساعت 11 تا 13دانشگاه حکیم سبزواری، سالن همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد. در این نشست دبیر جلسه دکتر یعقوب تابش ضمن تأکید بر اهمیت علم و دانش در مکتب اسلام، این مکتب را مستعد پیشرفت علم و دانش دانست و برخی تجربه های موفق شکوفایی علم و علم آموزی را در طول تاریخ اسلام بر شمرد. سپس دکتر محمد امین برادران نیکو  به موضوع نقش دانشمند در خدمت به جامعه با تاکید بر آراء شهید مطهری پرداخت. در ادامه دکتر محمد مططفایی به ارائۀ مطالب خود با عنوان تعلیم و تربیت در خدمت به جامعه با تکیه بر آراء شهید مطهری پرداخت. در پایان حضار نظرات خود را دربارۀ موضوع نشست عنوان کردند.