زبان عربی در خارج از ایران
سخنران: دکتر مهدوی آرا
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398
تالار اسرار. ساعت 11:30 تا 13