کرسی علمی-ترویجی تحت عنوان  «هرمنوتیک، قرآن، تفسیر مدرن»« امکان سنجی طرح تفسیر زیبایی شناسی قرآن کریم» در روز دوشنبه مورخه  30/2/ 1398 توسط خانم دکتر ثمانه علوی؛ دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از  دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری و با داوری، ناقد محترم داخلی؛ جناب آقای دکتر سید جواد خاتمی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری، ناقد محترم خارجی؛ جناب آقای دکتر سید حسین سیدی استاد تمام گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد( از طریق ویدئو کنفرانس)، و مدیر جلسه جناب آقای دکتر مهیار علوی مقدم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری در تالار اسرار دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری با استقبال خوب اساتید و دانشجویان برگزار گردید که ذیلاً به گوشه‎ای از نکات ارائه‌شده در این کرسی علمی-ترویجی اشاره می‎گردد…
در آغاز این جلسه جناب آقای دکتر مهیار علوی مقدم  مختصرا به اهمیت دانش هرمنوتیک در تأویل متون به خصوص تأویل متون مقدس و تاریخچه آن اشاره نموده و سپس خانم دکتر ثمانه علوی با استفاده از پاورپوینت به ارائه مطالب خویش پرداختند و هدف از  انجام این پژوهش را امکان تفسیر زیبایی شناسانه از قرآن  بیان نمودند که ارزش زیبایی شناختی نمونه‌ای از روش‌ها و مکاتب گوناگون در زمینه‎ تفسیر قرآن است که غایت و کمال قرائت متن را در به حداکثر رساندن وجوه معنایی آن می‌داند. ضرورت بحث فوق را می‎توان در امکانِ تعدد و تکثر معانی برداشت‌شده از قرآن با عنایت به ظرفیت‌ها و ویژگی‎های خاص متن و ماتن آن دانست. ایشان خاطر نشان نمودند  با وجود اینکه مهمترین اشکال طرح‌شده بر این نظریه بی‎اعتنایی به قصد مؤلف و بازی آزاد نشانه‌ای با متن است؛ ازاین‎رو نظریه‎ ارزش زیبایی‌شناختی به‌طور مطلق امکان طرح در قرآن را نخواهد داشت؛ بنابراین در پژوهش فوق که به شیوه‎ توصیفی ـ تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای انجام گرفته، کوشش شده است، با طرح فرضیه‎ «قصدی‌گرایی شمولی و ذهنی‌گرایی معتدل» با توجه به ظرفیت‎ها، اقتضائات زبانی متنی و ویژگی‎های خاص ماتن قرآن امکان تعددِ معانی برداشت‌ شده از قرآن با وجود ملتزم‌بودن به قصد مؤلف اثبات شود.
پس از ارائه مطالب خانم دکتر ثمانه علوی، ناقد محترم داخلی؛ جناب آقای دکتر سید جواد خاتمی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری با طرح سوا لاتی  جلسه را ادامه داده و بعد از آن  جناب آقای دکتر سید حسین سیدی استاد تمام گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد که در آمریکا حضور داشتند از طریق ویدئو کنفرانس به طرح نظریات خویش پرداختند. در ادامه خانم دکتر ثمانه علوی به پاسخگویی به ایرادات مطروحه ناقدان پرداختند و از فرضیه تفسیری خویش دفاع نمودند. در پایان جلسه نیز جناب آقای دکتر مهیار علوی مقدم به جمع بندی مطالب ارائه شده پرداخته و ضمن تشکر از  برگزارکنندگان کرسی، از حضور اساتید و دانشجویان حاضر در کرسی تقدیر و تشکر نمودند.