◀گروه فلسفه دوشنبه 15/07/1398_تالار اسرار ساعت 12 تا13:30
◀گروه ادبیات عرب دوشنبه 15/07/1398_ کلاس220 ساعت 12 تا13:30
◀گروه حقوق یکشنبه 14/07/1398_تالار اسرار ساعت 12 تا13:30
◀گروه علوم قرآن و حدیث/ تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ تشیع دوشنبه 15/07/1398_ کلاس373 ساعت 12:30 تا13:30
◀گروه فقه سه شنبه 16/07/1398کلاس 378 ساعت 16 تا 17:30