فرم هاي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب

فرم جدید -تبدیل وضع برای اعضای هیأت علمی – پژوهشی

تبدیل وضع به رسمی آزمایشی

تبدیل وضع به رسمی قطعی

فرم جدید کارگروه بررسی توانایی علمی برای متقاضیان شرکت کننده در فراخوان ، طرح سربازی و طرح سربازی به پیمانی

form jadid elmi

امتیازات وتویی ارتقاء و تبدیل وضعیت

تماس با دانشکده

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبيات و علوم انساني – تلفن : 44013117 -051 و 051- 44012434 و 051-44012416 دورنگار: 051 – 44013120