🌐 عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در جمع پژوهشگران پراستناد پایگاه ISC در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر قرار گرفت 🔸 دکتر مهیار علوی مقدم دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری در جمع پژوهشگران پراستناد موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر قرار گرفت.