تماس با ما

رییس آزمایشگاه مرکزی و کارگاه: آقای دکتر حسن اله داغی

 تلفن : 44013553-051

کارشناس آزمایشگاه مرکزی : خانم مهندس الهه ادیبی

تلفن : 44012527 -051

کارشناس دفتر آزمایشگاه مرکزی : خانم مهندس الهه ادیبی

تلفن : 44013510 -051

فکس: 44012631-051

پست الکترونیک: centrallab@hsu.ac.ir

نشانی: خراسان رضوی- سبزوار- توحیدشهر – پردیس دانشگاه

صندوق پستی: 397    – کدپستی: 9617976487

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری