DLS

فیلم کارگاه DLS از طریق لینک‌های زیر قابل دانلود است:

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/nISXGIkHZf4xFoL

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/IKC6DfBAeLWGxL1

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/I3oq0aaaxSAi5dk

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/oE5cqniFx0jYVog

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/cD5oI7C2IIM0SN1

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/aPPkX4kxMj3Hwwb

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/0uQN8GBzjKQRPuB

سرفصل مطالب:

– مکانیزم روش های اندازه گیری سایز ذرات

– معرفی DLS،  کاربردها و تحلیل نتایج

– انواع نمونه های قابل اندازه گیری توسط DLS

– روش آماده سازی نمونه و تجهیزات جانبی

– چگونگی اندازه گیری پتانسیل زتا با استفاده از DLS

– اندازه گیری میانگین ذرات با استفاده از DLS

– بررسی و تحلیل نتایج

– کارگاه عملی آنالیز DLS

مدرسان: دکتر غلامعلی فرزی – استاد تمام گروه پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری

               مهندس زینب جراحی – دانشجوی دکتری پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ برگزاری : سه شنبه 1400/2/21

ساعت برگزاری : 9 الی 13

 وجه ثبت نام  به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری با شماره شبای زیر واریز گردد :

IR220100004001109903020014  بنام خزانه

شناسه واریز  374109960120006001000000000004

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – کد شعبه 1185

 

هزینه ثبت نام : برای اعضای دانشگاه حکیم سبزواری ( اساتید و دانشجویان )  50 هزار تومان و مراجعه کنندگان آزاد 100 هزار تومان می باشد. این کارگاه برای افرادی  که به وسیله انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران معرفی شده اند رایگان می باشد. شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد است و گواهی شرکت در کارگاه برای افرادی که ثبت نام نموده اند صادر می شود.

فرایند ثبت نام : فرم تکمیل شده ی ثبت نام و تصویر فیش واریزی را به ایمیل آزمایشگاه مرکزی به نشانی centrallab@hsu.ac.ir ارسال نمایید.