مجموعه کارگاه های ایمنی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

مجموعه کارگاه های ایمنی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها مطابق با زمانبندی زیر برگزار می شود.

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.