معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1393 با هدف ارایه هدفمند خدمات آزمایشگاهی در رشته های مختلف علوم و مهندسی به اساتید،دانشجویان و پژوهشگران مستعد و علاقه مند و همچنین متمرکز ساختن مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه به منظور ارایه بهتر خدمات تشکیل شد. در نیل به این هدف دستگاههایی با تکنولوژی بالا برای استفاده پژوهشگران محترم فراهم آمده است.

آزمایشگاه مرکزی از دو شورا تشکیل شده است: این شوراها عبارت است از شورای آزمایشگاه مرکزی که کار سیاست گذاری بر آزمایشگاه ها و کارگاه ها را بر عهده دارد و شورای ایمنی که ارئه مشاوره و نظارت در خصوص نکات ایمنی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها را انجام می دهد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری از چند آزمایشگاه فعال شامل: آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه، فنی و مهندسی، نفت و پتروشیمی، تربیت بدنی و جغرافیا و علوم محیطی و دارای دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژی و فناوری بالا است.

روند استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی:

بطور کلی استراتژی این آزمایشگاه مبتنی بر فراهم ساختن امکانات این دانشگاه برای عموم علاقه مندان بر اساس قوانین دانشگاه قرار گرفته است. بدین منظور در سایت معاونت پژوهشی و فناوری صفحه مخصوص آزمایشگاه مرکزی اطلاعات مربوط به نحوه هماهنگی و استفاده از دستگاهها قرار داده شده است.  پژوهشگران محترم می توانند فایل دستگاه مربوط را مطالعه و جهت رزرو و استفاده با مسئول دستگاه تماس حاصل نمایند. در مورد هر دستگاه هزینه ای جهت حفظ و نگهداری دستگاه در هر استفاده منظور شده است که در فایل مربوط به هر دستگاه بصورت جداگانه قابل محاسبه خواهد بود.