اهداف آزمایشگاه

  • بهبود استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهشی

  • ارتقای توان پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و کلیه پژوهشگران و محققین سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

  • ارائه فضای مناسب آزمایشگاهی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی برای محققین داخلی و خارجی دانشگاه

  • تمرکز و ساماندهی تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف

  • حمایت از آزمایشگاههای دانشگاه با کمک در تامین و تربیت نیروی متخصص و نیز گسترش، به روزرسانی و نگهداری تجهیزات

  • جلوگیری از خرید دستگاه های مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاههای ضروری و مورد نیاز پژوهشگران و محققین در سطح منطقه

  • ارائه نتایج آزمایشات در کمترین بازه زمانی