اعتبار مجلات

برای مشخص کردن رده کیفیتی یک مجله می‌توان به سایت http://www.scimagojr.com مراجعه نمود.

پس از جستجوی مجله موردنظر، صفحه‌ای حاوی اطلاعات مختلف از مجله، مانند تعداد استنادها به مقالات آن، نسبت خودارجاعی و از این قبیل را خواهید دید.

از جمله دیگر موارد، رده‌بندی کیفی مجلات است که با Q1 تا Q4 مشخص می‌شود و Q1 مشخصه بالاترین رده است.

به عنوان نمونه بخشی از اطلاعات مربوط به مجله JMLR در سایت مذکور به صورت زیر است:

Journal of Machine Learning Research

Country: United States

Subject Area: Computer Science | Engineering | Mathematics

Subject Category:

Category Quartile (Q1 means highest values and Q4 lowest values)
۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴
Artificial Intelligence Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
Control and Systems Engineering Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
Software Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
Statistics and Probability Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

Publisher: Microtome Publishing. Publication type: Journals. ISSN: 15337928, 15324435

Coverage: 2001-2015

H Index: 114

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

37 − = 35