قابل توجه دانشجویان گرامی، تاریخ امتحان میانترم ریاضی1 و 2 و معادلات دیفرانسیل به شرح زیر در ترم جاری برگزار می گردد.

1- 16 آبان ماه دوشنبه ساعت 11.45

2- 7 آذر ماه دوشنبه ساعت 11.45

3- 13 آذر ماه یک شنبه ساعت 11.45