اولین نشست کمیته اجرایی کنفرانس ماشین های الکتریکی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزارشد.