مطابق سنوات گذشته نمایشگاه دفاع و داوری پروژههای کارشناسی در تاریخ های زیر به صورت متمرکز برگزار میشود:
دوشنبه، 23 آبان 1401
دوشنبه، 25 اردیبهشت 1402
نحوه ارائه: پروژه کارشناسی به صورت حضوری و با ارائه پوستر و بررسی توسط یک استاد داور برگزار خواهد شد.
بنابراین دانشجویان گرامی باید نسبت به تهیه پوستر قبل از برگزاری جلسه و نصب در محل برگزاری جلسه اقدام نمایند.
محل برگزاری: راهرو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، روبروی اتاق پروژه
نحوه نمره دهی: 15 نمره توسط استاد محترم راهنما و 5 نمره توسط استاد محترم داور
نکات مهم:
-مطابق مصوبات گروه در صورت عدم شرکت در نمایشگاه فوق، نمره پروژه حداکثر از 17 نمره محاسبه خواهد شد.
-دانشجویانی که واحد پروژه را نیمسال دوم 1400 – 1401 اخذ کرده اند حداکثر تا 30 آبان 1401 فرصت ثبت نمره را دارند. بنابراین
برای محاسبه نمره از 20 باید در جلسه 23 آبان 1401 شرکت کنند.
-دانشجویانی که واحد پروژه را نیمسال اول 1401 – 1402 اخذ کرده اند حداکثر تا 31 اردیبهشت 1402 فرصت ثبت نمره را دارند.
بنابراین برای محاسبه نمره از 20 نمره باید در جلسه 25 اردیبهشت 1402 شرکت کنند.
-دانشجویانی که واحد پروژه را تابستان 1401 اخذ کرده اند حداکثر تا 30 دی 1401 فرصت ثبت نمره را دارند. بنابراین برای محاسبه نمره از 20
نمره باید در جلسه 23 آبان 1401 شرکت کنند.
– در صورت نیاز به برگزاری جلسه فوق العاده، حداقل پنج دانشجو باید درخواست خود را به مدیر گروه مبنی بر تکمیل پروژه
کارشناسی )از طریق ایمیل ee.head@hsu.ac.ir ( ارسال نمایند تا هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسه در صورت امکان
صورت پذیرد.