اساتید محترم و دانشجویان گرامی:
آخرین مهلت ورود نمرات کارآموزی و پروژه در مقطع کارشناسی برای دروسی که در نیمسال های اول انتخاب واحد شده اند 31 اردیبهشت ماه و برای دروس انتخاب واحد شده در نیمسال دوم 30 آبان ماه و برای دروس انتخاب شده در نیمسال تابستانی 10 دی ماه هر سال می باشد. بدیهی است این تاریخ بر اساس آیین نامه آموزشی قابل تمدید نخواهد بود و از این پس 72 ساعت پس از اتمام مهلت ورود نمره، وضعیت لیست نمره توسط مدیریت آموزشی دانشگاه تایید نهایی خواهد شد.