جلسه آشنایی با گرایش الکترونیک و فرصت های شغلی هم اکنون سالن پروفسور لطفی زاده با حضور اساتید محترم گروه برق و دانشجویان ورودی 1401 در حال برگزاری است.