ارزشیابی اساتید در نیمسال اول تحصیلی از طریق پرتال دانشجویی از روز شنبه 3 دی تا 16 دی فعال می باشد. در صورت عدم ارزشیابی، نمره های پایان ترم قابل رویت نمی باشد. درنتیجه امکان اعتراض به نمرات وجود نخواهد داشت.