امکان ارسال گزارشات پیشرفته تحصیلی هم اکنون در پرتال دانشجویان فعال شده است
برای انجام این فرآیند باید قبلا استاد راهنمای دانشجو در سامانه آموزش مشخص و انتساب شده باشد،‌ همچنین دانشجو فرم پروپوزال خود را نیزاز طریق پروتال خود برای استاد راهنما ارسال کرده باشد.
دانشجویان دکتری ملزم به ارسال گزارشات پیشرفته تحصیلی ( حداقل 3 گزارش پس از دفاع از پروپوزال) و کارشناسی ارشد ( حداقل یک گزارش پس از تصویب پروپوزال) می باشند.
– لازم به ذکر است که دانشجویان دکتری که در شهریورماه و یا بهمن ماه 1402 دفاع خواهند کرد باید به ترتیب یک و دو گزارش و سایر دانشجویان که در سال 1403 و پس از آن دفاع خواهند کرد باید حداقل 3 گزارش ارسال نمایند تا امکان برگزاری جلسه دفاع فراهم شود. (‌هر دانشجو در هر نیم سال تحصیلی فقط امکان ارسال یک گزارش را دارد.)
– ارسال گزارشات پیشرفته تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401 به بعد الزامی است.
راهنماي فرآيند ارسال گزارشات پيشرفت تحصيلي