شرکت داده پرداز سندباد از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانش بنیان شد.
شرکت داده پرداز سندباد از شرکتهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه که با راهبری دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق راه اندازی شده است موفق به کسب مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری شد. این شرکت با ایده محوری طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تخصصی تحلیل سیستم های قدرت در اردیبهشت ۱۴۰۲ در مرکز رشد دانشگاه پذیرش شده است.
برای مطالعه ادامه خبر اینجا کلیک کنید.