بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار در روز چهارشنبه 20دی 1402