کارگاه های آموزشی مسابقات رباتیک هر هفته شنبه و چهارشنبه در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می گردد.