پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی فلسفه و حکمت اسلامی – دانشگاه تهران

تاریخ ورود به سازمان : –

مرتبه علمی : استادیار