پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی زیست شناسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زیست شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۰/۰۷/۲۷

مرتبه علمی : مربی

سوابق اجرایی :

معاون مدیر گروه زیست شناسی

مدیر گروه زیست شناسی