پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۲/۰۱/۱۵

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

معاون گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی