پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی الهیات و معارف اسلامی – دانشگاه قم

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۶۹/۰۳/۲۰

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر فرهنگی

معاون گروه الهیات و معارف اسلامی

مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی

عضو هیات اجرایی جذب