پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ژئوفیزیک – دانشگاه تهران

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۰/۱۰/۱۰

مرتبه علمی : استادیار