پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی کاربردی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ریاضی کاربردی – دانشگاه پونا، کشور هندوستان

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۱/۰۱/۲۷

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی