پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ورود به سازمان : –

مرتبه علمی : مربی

سوابق اجرایی :

مدیر آموزشی

مدیر تحصیلات تکمیلی

مدیر هسته گزینش