پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تعلیم و تربیت – دانشگاه پنجاب، کشور هندوستان

تارخ ورود به سازمان : –

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی

مدیر امور اداری

قائم مقام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد

معاون دانشجویی و فرهنگی

رایزن فرهنگی ایران در کشور چین

مسئول راه اندازی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار