پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی علوم سیاسی – دانشگاه امام صادق (ع)

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۶۹/۱۰/۰۵

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

مدیر گروه آموزشی حقوق

مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی

مدیر فرهنگی

عضو هیات اجرایی جذب

معاون دانشجویی و فرهنگی