پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه شیراز

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

رئیس کتابخانه مرکزی

مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی