پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی زیست شناسی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۶۸/۱۱/۰۱

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی : مدیر گروه آموزشی زیست شناسی

رئیس دانشکده علوم پایه