پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی کاربردی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ریاضی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۶۷/۰۷/۱۲

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی

رئیس کتابخانه

رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

رئیس دانشگاه