پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – دانشگاه تربیت معلم تهران

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۱/۰۷/۰۱

مرتبه علمی : مربی

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی