پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ریاضی – دانشگاه خوارزمی تهران

تاریخ استخدام : ۱۳۵۴/۰۷/۰۱

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی:

مدیر گروه آموزشی ریاضی

رئیس دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی