پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ژئو فیزیک – دانشگاه تهران

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۶۹/۰۲/۲۲

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

رئیس پردیس خودگردان دانشگاه (۱۳۹۱)

معاون اداری و مالی