پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی کاربردی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ریاضیات کاربردی – دانشگاه B.H.U، کشور هندوستان

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۶/۰۹/۱۸

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی

ریاست دانشکده علوم پایه