پست سازمانی : هیئت علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مطالعات تمدن ( توسعه اجتماعی ) – دانشگاه UPM، کشور مالزی

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۰/۱۰/۱۴

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی:

راه انداز و مدیر اجرایی مجله مطالعات جغرافیایی (۱۳۸۳)

مدیر گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی(۱۳۸۶)

سرپرست مدیریت آموزشی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار (۱۳۹۳)