پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی آمار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار – دانشگاه شیراز

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۱/۰۷/۰۱

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی آمار