پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شیراز

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۸/۰۸/۱۶

مرتبه علمی : مربی