پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی الهیات معارف اسلامی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی الهیات و معارف اسلامی – دانشگاه قم

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۶۹/۰۸/۰۱

مرتبه علمی : استادیار